Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95554
Dzisiaj: 145

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała nr 1/07 z dnia 28 marca 2007 r.Uchwała nr 1/07
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków
w roku 2006

Na posiedzeniu w dn. 28 marca 2007 r., działając na podstawie Statutu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku (Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta nr XXIV / 252 / 0 z dn. 2 marca 2004 r.) § 21 ust. 1,

Rada Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
Uchwala, co następuje:


§ 1
 
Przyjąć roczne sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy za rok 2006, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną.

§ 2

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
/-/ Tadeusz Nabywaniec


komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń