Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20837
Dzisiaj: 342

Inne
Ciemno wszędzie...
11.10.2008

Ulica Marii Konopnickiej (o czym pisa-liśmy wcześniej) jest w kiepskim stanie. Tym razem jednak na wniosek miesz-kańców dotkniemy problemu związane-go z ciemnościami, jakie panują po zmroku na ul. Marii Konopnickiej - od ul. Szczudliki w kierunku Płowiec. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Protokół posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego
11.10.2008

Przedstawiamy Państwu protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego z dn. 9 września br. Jakie przyświecają nam inten-cje? Chcemy, aby Państwo - mieszkańcy powiatu, w tym miesz-kańcy Dzielnicy "Śródmieście", byli zorientowani w sprawach, które powierzyliście radnym samorządowym i władzom miasta i powiatu. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Pomóżcie nam Państwo w dokonaniu wyboru
07.10.2008

Dwa lata temu rozpoczęliśmy batalię o usprawnienie ruchu drogowego w Cen-trum Sanoka.
Udało nam się po wielu zabiegach do-prowadzić do likwidacji parkingu na cho-dniku obok Banku PekaO SA. w ciągu ulicy Kościuszki. Wyremontowany został ten odcinek chodnika. Poprawił się wygląd miasta. Wzrosło bezpieczeństwo pieszych. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sanockie drogi powiatowe - odsłona 2
04.10.2008

Ulica Marii Konopnickiej wprawdzie nie leży w całości w Dzielnicy "Śródmieście", jednak musimy ponownie wrócić do te-matu poruszanego od wielu miesięcy. Droga ta prowadzi do Cmentarza Połud-niowego i dalej do Płowiec i Stroż. Ruch samochodowy na niej jest wcale nie-mały. Droga przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. (...)
dodał: administrator więcej Komentarzy [0]
Problem z sanockimi drogami
04.10.2008

Problem stanu technicznego sanockich dróg ciągle powraca. A powraca z powo-du nieudolności tych, którzy za to odpo-wiadają. Wystarczy popatrzeć na tempo prac przy remoncie ul. Sienkiewicza czy przeczytać artykuł w "Tygodniku Sanoc-kim" z pod tytułem: "Pół roku potrzeba, aby przesunąć słup energetyczny!". Tym razem jednak poruszymy inną sprawę. Dotyczy ona ul. Traugutta. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna
27.09.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze preselekcji o dofinanso-wanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór dotyczy działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.
Zgodnie z ogłoszeniem nabór wniosków trwa do 17.10.2008 r.
Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: TadeuszN Komentarzy [0]
Załatwione sprawy...
26.09.2008

W ostatnich dwóch miesiącach Rada Dzielnicy "Śródmieście" zwróciła się do Pana Wojciecha Blecharczyka - Bur-mistrza Miasta Sanoka, o pomoc w roz-wiązaniu problemów nurtujących miesz-kańców dzielnicy. Wszystkie zostały pozytywnie załatwione. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Aktywizacja JST i organizacji pozarządowych
26.09.2008

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie,
działając w imieniu Wojewody Podkarpackiego
ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku zgodnie z Uchwałą Nr 179/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja je-dnostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo-wych".
Szczegóły na: www.ko.rzeszow.pl
dodał: TadeuszN Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń