Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 25041
Dzisiaj: 191

Inne
70. rocznica zbrodni katyńskiej
06.04.2010

13 kwietnia 2010 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

13 kwietnia 1943 r. Niemcy podali informację o odkryciu masowych grobów w Lesie Katyńskim. Ta data uznawana jest za symboliczną rocznicę zbrodni katyńskiej.

Doszło do niej po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Do niewoli dostało się wówczas ok. 15 tys. oficerów. Decyzja o wymordowaniu tych polskich jeńców, a także ponad 7 tys. Polaków więzionych na terenie przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej została podjęta 5 marca 1940 r. przez Biuro Polityczne KC WKP(b). (...)Poprzedziło ją skierowane do Stalina pismo Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii. Szef NKWD oceniał w nim, że wszyscy wymienieni Polacy „są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”. Beria wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym, „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie”. Ponadto zalecał rozpatrywanie spraw bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.

3 kwietnia 1940 r. na mocy dekretu Biura Politycznego KC WKP(b) NKWD zaczęło mordować polskich oficerów. 4 404 przetrzymywanych w Kozielsku przewieziono do Katynia. Tam zabijano Polaków strzałami w tył głowy.

5 kwietnia 1940 r. 3 896 jeńców więzionych w obozie w Starobielsku rozstrzelano w siedzibie NKWD w Charkowie i pochowano w zbiorowych mogiłach na przedmieściach Piatichatek. 6 287 osób przetrzymywanych w Ostaszkowie morodowano w pomieszczeniach NKWD w Kalininie, a pogrzebano w Miednoje.

Według dr. Andrzeja Kunerta w Katyniu zginęła połowa korpusu oficerów Wojska Polskiego. Byli to przedstawiciele polskiej inteligencji, elity narodu.

Ponadto na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca wymordowano także Polaków przetrzymywanych w więzieniach na terenie Ukrainy i Białorusi.

13 kwietnia 1943 r. radio berlińskie podało informację o odkryciu przez Niemców masowych grobów w Lesie Katyńskim. Tak o zbrodni katyńskiej dowiedział się cały świat.

Propaganda sowiecka, a później także peerelowska utrzymywały że sprawcami zbrodni byli hitlerowcy.

Już 15 kwietnia Sowieckie Biuro Informacji ogłosiło, że zwłoki znalezione w Katyniu należały do polskich jeńców, którzy pracowali przy robotach budowlanych w rejonie Smoleńska i dostali się w ręce nazistów, którzy wkroczyli na te tereny.

17 kwietnia przedstawiciel rządu RP w Szwajcarii zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o powołanie komisji do zbadania odkrytych przez Niemców masowych grobów. Okazało się, że wcześniej wszczęcia dochodzenia w tej sprawie domagali się hitlerowcy. Władze niemieckie chciały wykorzystać ją do sprowokowania konfliktu między aliantami.

Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie.

Przywódcy mocarstw zachodnich, aby utrzymać sojusz z Sowietami, okazywali mu pomoc w ukrywaniu prawdy o zbrodni katyńskiej.

Zbrodnia katyńska jest zbrodnią ludobójstwa dokonaną na Polakach. To symbol zbrodniczej polityki ZSRR wobec narodu polskiego.

Zbrodnia katyńska została zakwalifikowana przez Instytut Pamięci Narodowej jako zbrodnia ludobójstwa w oparciu o kryterium narodowe. Taką kwalifikację prawną nadał jej prokurator IPN w postanowieniu z 30 listopada 2004 r. o wszczęciu śledztwa (sygn. S 38/04/) „w sprawie dokonanych, w celu wyniszczenia części polskiej grupy narodowej (...), masowych zabójstw przez rozstrzelanie, nie mniej niż 21 768 obywateli polskich”.

Przyjęta kwalifikacja prawna znajduje uzasadnienie w niżej wskazanych tezach:

a) Art. 118 par. 1 kk, którego treść wypełnia zobowiązania Polski wynikające z Konwencji ONZ z 9 grudnia 1948 r., dotyczy zbrodni ludobójstwa uważanej za kwalifikowany (ze względu na szczególny zamiar sprawcy - działanie w zamiarze wyniszczenia w całości lub w części określonej w przepisie grupy) typ zbrodni przeciwko ludzkości. Ochroną z art. 118 par. 1 kk, poza grupami ujętymi w konwencji z 1948 r., tj. narodową, etniczną, rasową i wyznaniową (religijną), objęte zostały także grupy polityczne oraz grupy o określonym światopoglądzie. Sprawcy dopuścili się Zbrodni Katyńskiej, działając w zamiarze wyniszczenia części polskiej grupy narodowej.

b) Mając na uwadze, że zbrodnia katyńska jest również zbrodnią wojenną, mają zastosowanie przepisy art. 123 par. 1 pkt 3 i 4 kk, chroniące jeńców wojennych i ludność cywilną obszaru okupowanego, którzy w związku z konfliktem zbrojnym zostają narażeni na szczególne niebezpieczeństwo, w tym utratę życia. Przestępstwo, opisane w art. 123 par. 1 kk jest kwalifikowaną postacią zabójstwa. Elementami kwalifikującymi w tym przypadku są zarówno czas popełnienia przestępstwa, czyli okres działań zbrojnych, jak również okoliczność, że pokrzywdzeni znajdowali się pod szczególną ochroną prawa międzynarodowego.

c) Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego ustalała dodatkowe dwa rodzaje przestępstw podlegających jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, tj. zbrodnie przeciw pokojowi (art. VI a) oraz zbrodnie przeciw ludzkości (art. VI c). W kontekście przyjętych regulacji stwierdzić należy, że zabójstwa na osobach spośród polskiej ludności cywilnej, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD realizujących uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z dnia 5 marca 1940 r. odpowiadają w pełni rozumieniu zbrodni przeciwko ludzkości opisanej w przywołanym art. VI c Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, obejmującej „morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacja i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej, przed wojną lub podczas niej, albo prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy było to zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano”.
(JS, PAP)

dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń