Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95648
Dzisiaj: 239

Inne
Kryteria podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010
20.03.2010

Kryteria podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010


Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2008r. Nr 88, poz. 539 – późn. zm.) - rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,6%. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). (...)Na 2010 r. ustala się następujące kryteria podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
I. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010r. z tytułu błędów statystycznych:
- popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,
- powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 30 kwietnia 2010 r.

II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2010 polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach
i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 30 czerwca 2010 r.

III. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2010 r. polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków)
w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez JST w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 15 października 2010 r.

IV. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (szkody spowodowane przez ogień, grad, uderzenie pioruna, huragan oraz będące następstwem powodzi, itp.), pod warunkiem, że:
- zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym (ewentualnie w IV kwartale roku ubiegłego),
- jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym,
- jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej wysokości co najmniej 50 % wartości kosztorysowej remontu, pomniejszonej o odszkodowanie.

W przypadku obiektów szkolnych, które były ubezpieczone jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustalenia kwoty odszkodowania.

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
do dnia 30 kwietnia 2010 r. – I tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r. oraz w I kwartale 2010r.),
do dnia 10 września 2010 r. – II tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie 1 kwietnia do 31 sierpnia 2010 r.),
do dnia 29 października 2010 r. – III tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2010 r.).

V. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.
Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:
• zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.
• przechodzącym na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 10 września 2010 r.

VI. Dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oddanych do użytku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009 r. lub w pierwszych trzech kwartałach 2010 r.
- pomieszczeń do nauki w nowowybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku najmu lub użyczenia,
- nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wyposażenia tych samych pomieszczeń w obiektach oświatowych, na wyposażenie których otrzymały dofinansowanie z 0,6 % rezerwy w 2009 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
do dnia 30 kwietnia 2010 r. – I tura (dotyczy obiektów oddanych do użytku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009 r. oraz w pierwszym kwartale
2010 r.),
do dnia 30 września 2010 r. – II tura (dotyczy obiektów oddanych do użytku w drugim i trzecim kwartale 2010 r.).


VII. Dofinansowanie remontów bieżących.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji wydatków poniesionych przez JST na remonty już wykonane.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które:
• zaplanowały przeprowadzenia remontów bieżących w 2010 r. i udokumentują konieczność wykonania remontów w obiektach oświatowych aktualnymi (tj. z terminem wykonania remontu nie wcześniejszym niż data złożenia wniosku) decyzjami lub nakazami organów nadzoru – państwowych inspekcji lub straży,
• zaplanowały w § 4270 środki własne w wysokości co najmniej 50 % wartości kosztorysowej remontu.
Maksymalna liczba obiektów oświatowych, które jednostki samorządu terytorialnego mogą uwzględnić w składanych wnioskach ustalana jest na podstawie wielkości zadań edukacyjnych, mierzonych liczbą uczniów przyjętych do kalkulacji ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. dla danej JST, wg następującej zasady:
• jednostki samorządu terytorialnego z liczbą uczniów poniżej 1 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu w 1 obiekcie oświatowym,
• jednostki samorządu terytorialnego z liczbą uczniów mieszczącą się w przedziale od 1 tys. do 5 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu w nie więcej niż 2 obiektach oświatowych,
• jednostki samorządu terytorialnego z liczbą uczniów powyżej 5 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu nie więcej niż 3 obiektach oświatowych.
W przypadku miast na prawach powiatu powyższa zasada stosowana jest odrębnie w odniesieniu do części gminnej oraz części powiatowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 6 kwietnia 2010 r.


VIII. Dofinansowanie remontów bieżących obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.
W ramach kryterium JST mogą ubiegać się o dofinansowanie prac remontowych (remonty bieżące) likwidujących utrudnienia występujące w budynkach szkół w ich najbliższym otoczeniu, które ze względu na rozwiązania techniczne. konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie prac remontowych nie może dotyczyć zadań, które w ostatnich dwóch latach realizowane były (współfinansowane) ze środków PEFRON. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji wydatków poniesionych przez JST na remonty już wykonane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które:
• uzasadnią konieczność przeprowadzenia remontów,
• potwierdzą, że do szkoły uwzględnionej we wniosku uczęszczają uczniowie niepełnosprawni,
• zaplanowały w 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej środki własne w wysokości co najmniej 50% wartości kosztorysowej remontu.
Maksymalna liczba obiektów oświatowych, które jednostki samorządu terytorialnego mogą uwzględnić w składanych wnioskach ustalana jest na podstawie wielkości zadań edukacyjnych, mierzonych liczbą uczniów przyjętych do kalkulacji ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. dla danej JST, wg. następującej zasady:
• jednostki samorządu terytorialnego z liczbą uczniów poniżej 1 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu w 1 obiekcie oświatowym,
• jednostki samorządu terytorialnego z liczbą uczniów mieszczącą się w przedziale od 1 tys. do 5 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu w nie więcej niż 2 obiektach oświatowych,
• jednostki samorządu terytorialnego z liczbą uczniów powyżej 5 tys. mogą ubiegać się o dofinansowanie remontów nie więcej niż 3 obiektach oświatowych.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 6 kwietnia 2010 r.

IX.Inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (z wyłączeniem m.in. zadań ujętych w ramach kryteriów I-VIII oraz zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, realizacją podwyżek wynagrodzeń oraz skutkami awansu zawodowego nauczycieli).
W ramach kryterium IX przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie będą brane pod uwagę:
• wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe za rok 2009 (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80113), w relacji do przekazanych w 2009r. z budżetu państwa kwot części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80113),
• wysokość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
• poziom zadłużenia.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 15 września 2010r.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium V, VI, VII, VIII, IX dofinansowanie z 0,6% rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2009 wykonanie wydatków bieżących na zadanie oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80113 było nie niższe, niż przekazana w 2009 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ( z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80113).

Nie będą rozpatrywane wnioski JST:
• które nie będą zgodne z wytycznymi „Kryteriów...”, nie prezentujące w załączeniu stosownych dokumentów,
• złożone po wyznaczonym terminie (w przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu wniosku do MEN),
• opiewające na kwoty poniżej 1 000 zł.
Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osoby upoważnione w 1 egzemplarzu papierowym (z wyjątkiem kryterium IV – 2 kompletne egzemplarze papierowe) wraz z wersją elektroniczną w formacie xls przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: subwencja@men.gov.pl z podaniem w temacie wiadomości nazwy województwa). Wnioski powinny wpłynąć do Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al.J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa).

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.


dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń