Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 40764
Dzisiaj: 854

Inne
Ogłoszenie. Ważne!
06.10.2009

Ze względu na występowanie opóźnień w realizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 spowodowane m.in. brakiem stosownych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielania pomocy publicznej, Zarząd Województwa Podkarpackiego przewiduje następujące zmiany w Harmonogramie: (...)Zastąpienie procedury preselekcji procedurą standardową w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna. Prawdopodobny termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach wskazanej osi to I kwartał 2010 r., co uzależnione jest jednak od wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Utrzymanie procedury preselekcji spowodowałoby, że do końca 2010 roku, w przypadku złożenia dużej ilości wniosków, nie byłoby możliwe podpisanie umów o dofinansowanie. Zrodziłoby to negatywne konsekwencje dla możliwości ubiegania się przez województwo o dodatkowe środki w ramach tzw. rezerwy wykonania, gdyż jednym z kryteriów oceny w tym zakresie jest poziom kontraktacji środków w danym obszarze wsparcia (w tym przypadku odnowa obszarów wiejskich i miejskich) w stosunku do alokacji przeznaczonej na ten obszar. Zmiana tej procedury na procedurę standardową stwarza pewne szanse na podpisanie przynajmniej części umów do końca 2010 r.

W ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom wyodrębnienie 3 rodzajów projektów z następującymi procedurami naboru:
- projekty dotyczące osuwisk – procedura preselekcji,
- projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych – procedura standardowa,
- projekty dotyczące monitoringu środowiskowego, obserwowania środowiska, gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku – procedura standardowa.
Powyższa zmiana uwarunkowana jest potrzebą przyspieszenia wdrażania Programu.

W ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty wprowadzenie procedury standardowej z przyczyn przedstawionych powyżej. Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie to I kwartał 2010 r.Konkretny termin ogłoszenia naboru uzależniony jest jednak od dostępności środków.

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin Komentarzy [8]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń