Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 23740
Dzisiaj: 134

Inne
Otwarty konkurs ofert
05.02.2009

Starosta Sanocki
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w Powiecie Sanockim w 2009 roku. (...)


Starosta Sanocki
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w Powiecie Sanockim w 2009 roku.

I. Rodzaj zadania:

Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu w różnych dyscyplinach sportowych popularnych
w powiecie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:

1. Na realizację zadania w roku 2009 planuje się przeznaczyć kwotę łączną
w wysokości 11 500,- złotych (słownie: jedenaście tysięcy pięćset zł) na dotacje celowe
z budżetu na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie:

- Turystyka piesza - 3.500,- złotych,
- Piłka nożna-halowa - 2.000,- złotych,
- Hokej na lodzie – turniej dziecięcy - 2.500,- złotych,
- Siatkówki kobiet i mężczyzn (amatorzy) - 1.500,- złotych,
- Piłka nożna dzieci i młodzieży - 1.000,- złotych,

4. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

a. wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu,
b. organizowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, ( wraz z zakupem niezbędnych materiałów do ich organizacji )
c. organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych promujących powiat.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U nr 96 poz. 873) zwanej dalej ”ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie”.
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art.11, ust 3 ustawy o pożytku publicznym działające na terenie powiatu sanockiego.
3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy, i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891).
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sanockim, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania

Od 15 kwietnia 2009 roku do 1 grudnia 2009 roku.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1 (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok w terminie do 17 lutego 2009 roku, do godz. 15¬30.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- nazwę oferenta i jego dokładny adres,
- rodzaj zadania.
4. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia ), - nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Sanoku
- aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu
oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.
5. Ofertę należy sporządzić wg. następujących zasad:
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania,
jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”,
- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
6. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Formularz oferty i Wzór wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Sanoku w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - pokój 45.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Oferty będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Sanockiego.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie, do: 12 marca 2009 roku.
3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) zbieżność projektu z ustalonymi zadaniami Powiatu,
b) wartość merytoryczna projektu,
c) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
d) środki własne i pozyskane z innych źródeł przez wnioskodawcę,
e) dotychczasowa współpraca z Powiatem,
f) staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych umów z Powiatem,
g) wiarygodność organizacji.
4. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Sanockiego.
5. Od decyzji Zarządu co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane
do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Powiatu sanockiego.
7. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń