Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 23732
Dzisiaj: 126

Inne
Zmiany w zakresie ograniczeń liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę w jednym konkursie oraz w zakresie kwot dofin
04.02.2009

Biorąc pod uwagę doświadczenia pierwszych naborów wniosków oraz informacje i uwagi płynące od wnioskodawców dokonano częściowej analizy w zakresie możliwości zrealizowania oczekiwań potencjalnych beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego.
Przeprowadzona analiza wskazała, iż zgłoszone potrzeby w większości działań kilkakrotnie przekraczają istniejące możliwości programu, dlatego też Zarząd Województwa wprowadził ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę w jednym konkursie oraz w zakresie minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania projektów. (...)

Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl


Wskazane ograniczenia zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, przy czym ograniczenie w zakresie liczby składanych wniosków zostało zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP.

Przyjęte ograniczenia obowiązywać będą wnioskodawców począwszy od konkursów planowanych na luty br.

Wprowadzenie w części działań ograniczeń we wskazanym wyżej zakresie przyczyni się do:

zmniejszenia zbędnych kosztów na przygotowanie dużej liczby wniosków, które ze względu na ograniczenia finansowe programu nie będą mogły uzyskać dofinansowania,
skłonienia wnioskodawców do składania wniosków najlepszych i starannie dopracowanych,
zmniejszenia czasu i kosztów związanych z procesem oceny wniosków, a tym samym usprawnienia procesu wdrażania programu i przyspieszenia płatności środków,
pełniejszego wykonania wskaźników określonych w RPO WP, zwiększenia liczby beneficjentów programu, co wpłynie na realizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 opartej o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę w jednym konkursie w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

W jednym konkursie (procedura standardowa lub preselekcja) obowiązywać będą wnioskodawców w zakresie ilości składanych wniosków następujące ograniczenia:

Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna:
Schemat C - Drogi gminne – 1 wniosek
Schemat E – Infrastruktura kolejowa – bez ograniczeń
Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka – bez ograniczeń

Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna:
Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw – 1 wniosek

Projekty z zakresu przesyłu energii cieplnej – 1 wniosek

Oś III Społeczeństwo informacyjne – 1 wniosek

Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska:
Schemat A – Infrastruktura oczyszczania ścieków – 1 wniosek
Schemat B – Zaopatrzenie w wodę – 1 wniosek
Schemat C – Zagospodarowanie odpadów – 1 wniosek

Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom:
Projekty z zakresu osuwisk – 2 wnioski
Projekty z zakresu jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych –
1 wniosek

Projekty z zakresu monitoringu środowiskowego, obserwowania środowiska, gromadzenia
i przetwarzania informacji o środowisku – 2 wnioski

Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna:
Schemat A – Szkoły wyższe – 1 wniosek
Schemat B – System oświaty – 1 wniosek

Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
Schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia – 1 wniosek
Schemat B – Pomoc społeczna – 1 wniosek

Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Schemat A – Euroboiska – 1 wniosek
Schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna – 1 wniosek
Oś VI Turystyka i kultura – 1 wniosek

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast – 1 wniosek
Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – 2 wnioski
Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo – 2 wnioski.
Ograniczenia w zakresie minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania projektów z EFRR w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Pozostałe ograniczenia w zakresie minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 (RPO WP) nie wskazane w niniejszej informacji, a określone w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP (URPO) pozostają bez zmian.

źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń